STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Số lượng Giá Tổng tiền Hành động